TR EN

Genel Bilgiler

          Türkiye ile AB arasında bir Gümrük Birliği kuran 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)’nın 8-11 inci maddeleri ile Türkiye’nin AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını iç hukukuna dâhil etmesi hükme bağlanmıştır. Uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, Bakanlığımızca hazırlanan "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 7223 sayılı Çerçeve Kanun, gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlanması, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını hedeflemektedir.

      Kanunla birlikte yürürlüğe giren uygulama yönetmeliklerinden, 9 Temmuz 2021 Tarihli ve 4269 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin "iktisadi işletmecilerin bilgilendirilmesi" konulu 13'üncü maddesi kapsamında, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve Kanunun uygulama mevzuatından kaynaklanan ürün gereklilikleri, iktisadi işletmecilerin hakları, yükümlülükleri ile diğer kurallara ilişkin bilgileri ve yürürlükte olan teknik düzenlemelerin güncel hali bu internet sitesinde ilgili paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla yayımlanmaktadır.